หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
(ร่าง)ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2560-64

(ร่าง)ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2560-64

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อ(ร่าง)ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ จัดโดย สถาบันเกษตราธิการ