หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
โครงการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4.0

โครงการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4.0

นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ ได้จัดให้มี โครงการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4.0 ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2562 ณ Diamond Park Inn Chiangrai Resort & Hotel และสถานที่ศึกษาดูงานในจังหวัดเชียงรายวันที่ 4 มีนาคม 2562 @ ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายพิเศษ "กลไกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน" โดยนางสาวกัญหา หยุ่นตระกูล หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
@ ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายพิเศษ "การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี" โดยเทศบาลนครเชียงราย @ ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายพิเศษ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน มูลนิธิชัยพัฒนา 888 @ ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายพิเศษ ณ โรงานและไร่ชาสุวิรุฬห์ ชาไทย 175 @ รับฟังการบรรยายพิเศษ "โครงการจิตอาสาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" โดยนางสาวเบญจพร ลัทธิเดช นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ความรุ้เกี่ยวกับ"โครงการจิตอาสา 904