หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ : ระดับต้น(Beginners)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ : ระดับต้น(Beginners)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ : ระดับต้น (Beginners)

ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2558 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ บางเขน กรุงเทพฯ