หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
แนวทางการพัฒนาบุคลากรโดยใช้แนวความคิดของ Unit School "

แนวทางการพัฒนาบุคลากรโดยใช้แนวความคิดของ Unit School "

โครงการสัมมนา เรื่อง "แนวทางการพัฒนาบุคลากรโดยใช้แนวความคิดของ Unit School "

วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ