หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 8

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 8

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 8 วันที่ 5-8 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงชลา โดยมีนายสมปอง อินทร์จันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด และร่วมบรรยาย