หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 7

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 7

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการภาคการเกษตรในระดับพื้นที่    (ด้านการวางแผน) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557 โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต ปทุมธานี