หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรระดับต้น รุ่นที่ 24

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรระดับต้น รุ่นที่ 24

๑ ภาคกิจกรรมปฐมนิเทศ (ระยะเวลา 2 วัน) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีโอกาสพบปะและรู้จักผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ดังนี้ 1) การแนะน าโครงการและการปฏิบัติตัวระหว่างการฝึกอบรม 2) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อสร้างความคุ้นเคยและพัฒนาการท างานเป็นทีม 4.2 ภาคกิจกรรม “ก้าวสู่การเป็นผู้มีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์” (ระยะเวลา 4 วัน)  3 ภาคบรรยายและฝึกปฏิบัติ (ระยะเวลา 5 วัน) เป็นการบรรยาย การอภิปราย ฝึกปฏิบัติ กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์