หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
หลักสูตร ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงนโยบาย

หลักสูตร ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงนโยบาย

โครงการฝึกอบรม หลักสูตทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงนโยบาย
ระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2558
ณ ห้องปรชุม ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ดำเนินการโดย
สถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์