หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
หลักสูตร ข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 25

หลักสูตร ข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 25

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2559