หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภักฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 3 -10 พฤศจิกายน 2559 โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงาน ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ กรุงเทพฯ และศึกษาดูงานในเขตจังหวัดเพชรบุรี หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙) น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรม ขยายผลต่อยอดและเป็นการเสริมสร้างบุคลากรนักคิดและนักปฏิบัติ (Smart Officer) ที่มีความรอบรู้ในหลักคิดทำตามแนวพระราชดำริด้านการเกษตรต่างๆ มีความรู้และทักษะในการบริหาร จัดการดำเนินงานโครงการพระราชดำริที่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน มีทัศนคติที่ดี ตลอดจนมีเครือข่ายสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน