หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) และการออกแบบฐานข้อมูลทางการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด รุ่นที่ ๑ -๒

หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) และการออกแบบฐานข้อมูลทางการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด รุ่นที่ ๑ -๒

โครงการพัฒนาบุคลากร ตามสมรรถนะ ทักษะและความรู้ที่จำเป็นในงาน ด้านคอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๕๘ หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) และการออกแบบฐานข้อมูลทางการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ 
รุ่่นที่ ๒ ๓๐ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ สถาบันเกษตราธิการ