หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
หลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2557 
ณ โรงแรมเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
ดำเนินการโดย สถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์