หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
หลักสูตรเทคนิคการบริหารจัดการและประเมินผลแผนงาน/โครงการแบบบูรณาการอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรเทคนิคการบริหารจัดการและประเมินผลแผนงาน/โครงการแบบบูรณาการอย่างมืออาชีพ

หลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการและการประเมินผลแผนงาน/โครงการแบบบูรณาการอย่างมืออาชีพ

17-19 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น   ดำเนินการโดย สถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์