หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
หลักสูตรระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

หลักสูตรระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ดำเนินการโดย สถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์