หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
หลักสูตรการเสริมสร้างการเป็นข้าราชการที่ดี

หลักสูตรการเสริมสร้างการเป็นข้าราชการที่ดี

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างการเป็นข้าราชการที่ดี วันที่ 25 - 29 สิงหาคม 2557 

ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี และค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการโดย สถาบันเกษตราธิการ