หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาวินัยและจริยธรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา

หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาวินัยและจริยธรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา

นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประธานใน พิธีเปิด

หลักสูตร การส่งเสริมและพัฒนาวินัยและจริยธรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา (น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

โดยมีนางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวรายงาน จัดอบรม ระหว่างวันที่ 12 - 14

พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร