หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
สัมมนาทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กษ.

สัมมนาทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กษ.

1.ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายพิเศษการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และช่วงบ่าย ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย "การบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ บริษัท Sunny Bangchak อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.นางศิวพร ภมรประวัติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทานและคณะ ให้เกียรติร่วมอภิปราย "นวัตกรรมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล : กรณีตัวอย่างกรมชลประทาน" ในโครงการสัมมนาเรื่อง ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยแบ่งออกเป็น 
2.1. แนะนำภาพรวมการดำเนินงานของกรมชลประทาน ระบบวิเคราะห์อัตรากำลัง (WAM) และ Career Chart โดยนางศิวพร ภมรประวัติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน 
2.2 นางสาวเพ็ญศิริ อิ่มอุดม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นายนภัทร มีบุญรอด นักทรัพยากรบุคคลปฏฺบัติการ และนายนวพล นพคุณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ "ระบบE-Training"
2.3 นายบุรินทร์ รัตนะ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัติสารสนเทศ "ระบบ E-Leave และ 4. นางปรียาพร จันทรโรภาส ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ และประเมินบุคคล "ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (EPP) โดยมีนางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ ร่วมฟังการอภิปรายและกล่าวปิดโครงการสัมมนาฯ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา