หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
รายงานตัวและทำสัญญาการรับทุน กษ.ศึกษาต่อภายในประเทศ

รายงานตัวและทำสัญญาการรับทุน กษ.ศึกษาต่อภายในประเทศ

ผู้มีสิทธิรับทุนรายงานตัวและทำสัญญาการรับทุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศึกษาต่อภายในประเทศ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย ประจำปีงบประมาณ 2559