หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
รองปลัดฯ นวนิตย์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น (นบต.) รุ่นที่ 71

รองปลัดฯ นวนิตย์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น (นบต.) รุ่นที่ 71

นายนวนิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น (นบต.) รุ่นที่ 71 โดยมี นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ  เป็นผู้กล่าวรายงานเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร บางไทร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567