หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
รองปลัดฯ นวนิตย์ ร่วมศึกษาดูงานกับผู้เข้าอบรมหลักสูตร นบส.กษ. รุ่นที่ 7 ณ จ.พะเยา

รองปลัดฯ นวนิตย์ ร่วมศึกษาดูงานกับผู้เข้าอบรมหลักสูตร นบส.กษ. รุ่นที่ 7 ณ จ.พะเยา

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นายนวนิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเดินทางมาร่วมศึกษาดูงานกับผู้เข้าอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ.) รุ่นที่ 7 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา พร้อมด้วยนางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ โดยได้รับฟังการบรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการน้ำของกว๊านพะเยา” บรรยายโดย นายสมชาติ ธรรมขันทา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน และหัวข้อ “การเพาะพันธุ์ปลาบึก แนวทางการอนุรักษ์พันธุ์ปลาบึก โครงการชุมชนประมงอาสาพาปลากลับบ้าน” บรรยายโดย นายวรัญญู ขุนเจริญ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และได้ร่วมชมการสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาบึก โดยชุดเพาะฟักแบบเคลื่อนที่
จากนั้นรองปลัดกระทรวงเกษตร และคณะผู้เข้าอบรม เดินทางไปเยี่ยมชมพระตำหนักกว๊านพะเยา ตั้งอยู่ภายในบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เขต 1 (พะเยา) ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า”