หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประชาคมอาเซียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประชาคมอาเซียน

หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557
ณ โรงแรมเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการโดย สถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์