หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลางรุ่นที่ 68

พิธีเปิดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลางรุ่นที่ 68

นานนิรันดร เอื้องตระกูลสุข หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประประธานใน พิธีเปิดฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลางรุ่นที่ 68 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี