หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดการฝึกอบรม นบก.84

พิธีเปิดการฝึกอบรม นบก.84

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ ๘๔ โดยมีนางสาวนฤมล สงวนวงศ์เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ผศ.ดร.สันติ แสงเลิศไสว รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ