หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรเข็มเกษตราธิปัตย์ และเข็มเกษตราภิบาล

พิธีมอบประกาศนียบัตรเข็มเกษตราธิปัตย์ และเข็มเกษตราภิบาล

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรเข็มวิทยฐานะเกษตราธิปัตย์ และเข็มวิทยฐานะเกษตราภิบาล นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงาน วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560
ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ