หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์์ ปีงบประมาณ 2557

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์์ ปีงบประมาณ 2557

พิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐำนะเกษตราธิปัตย์ เข็มวิทยฐานะเกษตราภิบาล สำหรับผู้ผ่าน

การฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 61-62

และ หลักสูตรนักบริหารกำรพัฒนำการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 63-67

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มกรำคม 2558 เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ