หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
พิธีปิด นบก.๗๑

พิธีปิด นบก.๗๑

พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร การจัดทำแผนกลยุทธ์ฯดีเด่น โดยท่านผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ๙ ก.ค.๕๘ โรงแรมมารวยการ์เด้นส์