หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
พิธีปิดการฝึหอบรม หลักสูตร นบก.82

พิธีปิดการฝึหอบรม หลักสูตร นบก.82

นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่กลุ่มจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแบบบูรณาการดีเด่น และกล่าวปิดการฝึกอบรมหลักสูตร (นบก.๘๒) วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ