หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
พิธีปิดการฝึกอบรม นบส. รุ่นที่ 85

พิธีปิดการฝึกอบรม นบส. รุ่นที่ 85

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566
พิธีปัจฉิมนิเทศปิดการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 85
ปัจฉิมนิเทศ (กล่าวปิดการฝึกอบรม)
โดย นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ชั้น 7 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์