หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรมนบต.19

ฝึกอบรมนบต.19

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ ๑๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สถาบันเกษตราธิการ ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ถึง ๒ ธันวาคม 2559