หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
ผอ.สกธ. นำเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผอ.สกธ. นำเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน เข้าร่วม ณ บริเวณเกาะกลางถนน ถนนราชดำเนินนอก ฝั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2567
กิจกรรมดังกล่าวเป็นการตรียมความพร้อมพื้นที่สำหรับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ หน้าอาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์