หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
บุคคลผู้มีพฤติกรรมดีเด่นการตั้งปณิธานความดีของสถาบันเกษตราธิการ

บุคคลผู้มีพฤติกรรมดีเด่นการตั้งปณิธานความดีของสถาบันเกษตราธิการ

บุคคลผู้มีพฤติกรรมดีเด่นการตั้งปณิธานความดี ของสถาบันเกษตราธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้แก่ นางสาวสิรีธร ปานอุทัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน