หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 26

นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 26

การปฐมนิเทศและพัฒนาทักษะนักบริหารระดับต้น
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 26
ระหว่างวันที่ 1 - 11 พฤษภาคม 2561 
ณ โรงแรมเบลล์วิลล่ารีสอรท เขาใหญ่ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา