หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
ทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

ทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

หลักสูตรการพัฒนาทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560 (9 วันทำการ)
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สถาบันเกษตราธิการ