หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
ติดตามประเมินผลโครงการทุนศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ติดตามประเมินผลโครงการทุนศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ศึกษาและติดตามประเมินผลโครงการทุนศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะที่ 1-4 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนระยะที่ 1 (ปี 2546-2550) ให้สัมภาษณ์ถึงปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ในการศึกษาของผู้รับทุน เพื่อศึกษาผลการนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ที่ผู้รับทุนได้รับจากการศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติราชการต่อไป ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน