หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
ความรู้ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศ และการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที่ 5

ความรู้ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศ และการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที่ 5

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศ และการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ  -บรรยายพิเศษ เรื่องนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับความร่วมมือ ระหว่างประเทศ และประสบการณ์การท างานในต่างประเทศกับองค์กรระหว่างประเทศ
- ความรู้ความเข้าใจ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
- ความรู้ความเข้าใจ องค์การการค้าโลก WTO และความรู้ความเข้าใจเขตการค้าเสรี FTA
- ความรู้ความเข้าใจ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO
- ความรู้ความเข้าใจ ASEAN : บทบาท หน้าที่และสถานกาณ์ปัจจุบัน
- ยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศในปัจจุบัน
- การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ประสานงาน (Liaison Officers – LO)
- ความรู้ความเข้าใจมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช SPS
- ความรู้ความเข้าใจ ความมั่นคงทางอาหารและอาหารปลอดภัย (Food Security)
- ความรู้ความเข้าใจ IUU Fishing บทบาท หน้าที่และสถานกาณ์ปัจจุบัน - บทบาทส านักการเกษตรต่างประเทศและส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
- แนวทางการค้าในตลาดโลก