หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
การใช้ภาษาอังกฤษ : ระดับต้น (Beginners) รุ่นที่ 4

การใช้ภาษาอังกฤษ : ระดับต้น (Beginners) รุ่นที่ 4

หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ : ระดับต้น (Beginners) รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 26 ธันวาคม 2559 (19 วันทำการ)

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สถาบันเกษตราธิการ

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ