หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท:ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท:ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท:ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2560

ณ โรงแรมพาวิเลียม ริมแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี