หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
การเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 5

การเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 5

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ (ด้านการวางแผน) ระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2557 โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต ปทุมธานี