หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
การสร้างสื่อการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)

การสร้างสื่อการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)

หลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)

ด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ระหว่างวันที่ 11 - 15 กันยายน 2560 (5 วันทำการ)

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สถาบันเกษตราธิการ