หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
การศึกษาดูงานในส่วนภูมิภาค หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ ๖๙

การศึกษาดูงานในส่วนภูมิภาค หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ ๖๙

การศึกษาดูงานในส่วนภูมิภาค หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ ๖๙ ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘