หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
การนำเสนอแผนกลยุทธ์ นบก.81

การนำเสนอแผนกลยุทธ์ นบก.81

การนำเสนอแผนกลยุทธ์ในรูปแบบ 4D VIRTUAL SYNC หลักสูตร นบก.81 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง มาเยี่ยมชมและให้ข้อเสนอแนะ โดยมีนางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ