หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ สป.กษ.

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ สป.กษ.

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น