หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
การจัดทำแผนพัฒนาภาคการเกษตรในระดับพื้นที่" รุ่นที่ 1

การจัดทำแผนพัฒนาภาคการเกษตรในระดับพื้นที่" รุ่นที่ 1

Work Shop วิเคราะห์/ปรับแก้ swot รายจังหวัด
21 ธันวาคม 2560 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การจัดทำแผนพัฒนาภาคการเกษตรในระดับพื้นที่"
รุ่นที่ 1 โดย ผศ.ดร.วรรณดี และคณะ
ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี สรุปแผนพัฒนาภาคการเกษตรรายกลุ่มจังหวัด
22 ธันวาคม 2560