หน้าหลัก
ผู้บริหาร

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวจริยา สุทธิไชยา

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสุรพงษ์ เจียสกุล

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์

หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายดิเรก ตนพยอม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายมีศักดิ์ ภักดีคง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายคมสัน จำรูญพงษ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสรวิศ ธานีโต

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายอานัติ วิเศษรจนา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางจันทร์ธิดา มีเดช

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายพีรพันธ์ คอทอง

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวนฤมล สงวนวงศ์

ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ