หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
11 24 ก.ย. 2561, 13:50
งานจ้างซ่อมแซมห้องทำงานอาคารพัสดุ สกธ.New

งานเหมาซ่อมแซมห้องทำงานอาคารพัสดุ สถาบันเกษตราธิการ

61 20 ก.ย. 2561, 14:28
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (ILC)ประจำปี 2562New

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กำหนดจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course:ILC)ปร...

136 12 ก.ย. 2561, 14:10
แบบทดสอบสมรรถนะความสามารถสำหรับ Smart OfficerNew

               ตามที่สถาบันเกษตราธิการ ขอความร่วมมือมายังหน่วยงานของท่านแจ้งให้ข้าราชการที่เข้ารับการฝึกอบร...

193 5 ก.ย. 2561, 16:18
ประกาศรายชื่อหลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 3

ประกาศสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ...

437 23 ส.ค. 2561, 16:22
ประกาศรายชื่อฯ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ ฯ รุ่นที่ 4

ประกาศสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ สำหร...