• ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฯ สามารถเปิดดูได้ที่ หัวข้อหลักสูตรการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถ่ายทอดสดการบรรยาย