• เอกสารบรรยาย smart officer สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.kst.go.th/e-knowledge เลือก กล่อง smart officer

ถ่ายทอดสดการบรรยาย