• - ตรวจสอบรายชื่อหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 71 ได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์
  • -ดูรายละเอียดโครงการเตรียมความพร้อมการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์
  • - ดาวน์โหลดเอกสารบรรยายหลักสูตรผู้จัดการตลาดเกษตรกร ท่านบุญมี ที่หัวข้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
  • - ดาวนืโหลดแบบสอบถามความเหมาะสมของการจัดทำเส้นทางฝึกอบรม ได้ที่ หัวข้อ ดาวน์โหลด/
  • ดูรายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ : ระดับต้น (Beginners) ไ้ด้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์

ถ่ายทอดสดการบรรยาย