• ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฯ สามารถเปิดดูได้ที่ หัวข้อหลักสูตรการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • เอกสารประกอบการบรรยาย หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศ และการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที่ 2 สามารถเปิดดูได้ที่ หัวข้อ ดาวน์โหลดเอกสาร

ถ่ายทอดสดการบรรยาย