• ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ (Placement test) ของหลักสูตรระดับกลาง ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เวลา 15.00 น.

ถ่ายทอดสดการบรรยาย