• ขอแจ้งเปลี่ยนวันที่จัดฝึกอบรมหลักสูตร นบส. รุ่นที่ 66 จากเดิมระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน - 17 สิงหาคม 2559 เป็น ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน - 9 สิงหาคม 2559 ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02-940-5593 , 02-940-5629 ต่อ 131 และ 150
  • ปรกาศรายชื่อ หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 23-24

ถ่ายทอดสดการบรรยาย