• ประชาสัมพันธ์ ******
  • ขอเลื่อนการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น ออกไปก่อน และจะได้แจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบในโอกาสต่อไป และกราบขออภัย มา ณ โอกาสนี้
  • หลักสูตร นบส. 71 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เดินทางไปปฐมนิเทศ สามารถขึ้นรถและลงทะเบียน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ รถออก 07.00 น.
  • ประกาศรายชือผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (นบส.) รุ่นที่ 71 สามารถเปิดดูได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตร นบส.71

ถ่ายทอดสดการบรรยาย