• ประชาสัมพันธ์ ******
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบต.รุ่นที่ 28 สามารถดูได้ตรงข่าวประชาสัมพันธ์ (หลักสูตร นบต. รุ่นที่ 28)

ถ่ายทอดสดการบรรยาย