• กำหนดจัดฝึกอบรม Smart Officer รุ่น 27 ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560
  • ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร smart officer ให้ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบการฝึกอบรม ได้ที่ หน้าแบนเนอร์ http://www.kst.go.th/eknowledge/

ถ่ายทอดสดการบรรยาย