• ดาวน์โหลดเอกสาร การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ปีงบประมาณ 2559 ได้ที่ หัวข้อ ดาวน์โหลด
  • ดาวน์โหลดการเตรียมความพร้อมการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก และ Grammar & Structureได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ดูรายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ : ระดับต้น (Beginners) ได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์-
  • ดาวน์โหลดเอกสารบรรยายหลักสูตรผู้จัดการตลาดเกษตรกร ท่านบุญมี ที่หัวข้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
  • - ดาวน์โหลดแบบสอบถามความเหมาะสมของการจัดทำเส้นทางฝึกอบรม ได้ที่ หัวข้อ ดาวน์โหลด/

ถ่ายทอดสดการบรรยาย