• กิจกรรม
  กิจกรรม

  รัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือน ระยะเวลาการศึกษา ๑ ปี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oscs.go.th New

  ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยว่า ในปีการศึกษา ๒๕๕๘รัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือน... อ่าน

  เมื่อ : 2014-10-01 15:19:42 | อ่าน : 0 ครั้ง

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ปี 2557 New

  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ารับทุนรัฐบาลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕... อ่าน

  เมื่อ : 2014-09-23 16:15:59 | อ่าน : 61 ครั้ง

  สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๕๘ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

  สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๕๘ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ซึ่งจะเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒-๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ทาง Inte... อ่าน

  เมื่อ : 2014-09-04 14:11:07 | อ่าน : 64 ครั้ง

  โครงการฝึกอบรม ตามรอยพระมหากษัตริย์นักพัฒนา น้ำพระทัยเพื่อประชาฯ New

  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน “ตามรอยพระมหากษัตริย์นักพัฒนา น้ำพระทัยเพื่อประชาด้วยเกษตรกรรม” ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 23... อ่าน

  เมื่อ : 2014-09-22 13:47:13 | อ่าน : 141 ครั้ง

  ประกาศผลโครงการพัฒนาบุคลากร กษ. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD : e-learning) ประจำปีงบประมาณ 2557

  เรื่อง ประกาศผลโครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD : e-learning) ประจำปีงบประมาณ 2557 อ่าน

  เมื่อ : 2014-09-01 15:39:33 | อ่าน : 95 ครั้ง

  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ กษ. เข้ารับทุนรัฐบาลของ กษ. ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก

  เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเ... อ่าน

  เมื่อ : 2014-08-18 15:59:41 | อ่าน : 305 ครั้ง

  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล หลักสูตร Ethics, Governance and Anti Corruption

    ประกาศสานักงาน ก.พ.   เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล ไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจาปีงบประมา... อ่าน

  เมื่อ : 2014-08-08 16:13:07 | อ่าน : 136 ครั้ง

  โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างการเป็นข้าราชการที่ดี

  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างการเป็นข้าราชการที่ดี ระหว่างวันที่ 25 - 29สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุร... อ่าน

  เมื่อ : 2014-08-15 11:51:02 | อ่าน : 308 ครั้ง

  หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 67

  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 67 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสถาบันเกษตราธิการ ได้กำหนดจัดฝึกอบรมหลักส... อ่าน

  เมื่อ : 2014-08-08 16:56:10 | อ่าน : 1029 ครั้ง

  ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนฝึกอบรม หลักสูตร เสริมสร้างทักษะด้านภาษาจีน

  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างทักษะด้านภาษาจีน ประจำปี 2557 อ่าน

  เมื่อ : 2014-07-07 16:41:22 | อ่าน : 251 ครั้ง

  หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 66

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสถาบันเกษตราธิการ ได้กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2557 รุ่นที่ 66... อ่าน

  เมื่อ : 2014-08-06 14:22:06 | อ่าน : 1358 ครั้ง

  หลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย ๑. ... อ่าน

  เมื่อ : 2014-07-07 16:10:04 | อ่าน : 154 ครั้ง

  หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีฯ รุ่นที่ 15

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสถาบันเกษตราธิการ ได้กำหนดจัดฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ... อ่าน

  เมื่อ : 2014-06-13 15:22:01 | อ่าน : 331 ครั้ง

  การเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 3-8

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการ ภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ (ด้านการวางแผน) รุ่นที่ 3 – รุ่นที่ 8 ระยะเว... อ่าน

  เมื่อ : 2014-06-26 10:44:38 | อ่าน : 794 ครั้ง

  หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ผู้ปฏิบัติ รุ่นที่ 2)

  หลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง สำหรับข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   รุ่นที่ 2 (สำหรับผู้ปฏิบัติ ) ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม... อ่าน

  เมื่อ : 2014-05-26 14:27:38 | อ่าน : 210 ครั้ง

  การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 2558

  หัวข้อ   การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ..........  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ : หัวข้อ : คลังความรู้/ดาวน์โหล... อ่าน

  เมื่อ : 2014-05-20 15:00:31 | อ่าน : 638 ครั้ง

  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม

  สถาบันเกษตราธิการ ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๒ หลักสูตร ณ ห้องประชุม ชั้น ๒... อ่าน

  เมื่อ : 2014-07-02 14:22:42 | อ่าน : 431 ครั้ง

  ชื่อผู้มีสิทธิรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท -เอกประจำปี 2557 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ารับทุนรัฐบาลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก (สอบถามข้อมูล... อ่าน

  เมื่อ : 2014-05-07 11:00:37 | อ่าน : 248 ครั้ง

  หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ สป.กษ 2557

  หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ สป.กษ ปีงบประมาณ 2557 และตัวอย่างเอกสาร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ คลังความรู้/ดาวน์โหลดเอกสาร อ่าน

  เมื่อ : 2014-05-07 10:42:33 | อ่าน : 114 ครั้ง

  รับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2558

  มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกันประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2558 อ่าน

  เมื่อ : 2014-04-30 13:55:08 | อ่าน : 316 ครั้ง

  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Sate Production of Grain นครเสิ่นหยางประเทศจีน

  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Sate Production of Grain นครเสิ่นหยางประเทศจีน อ่าน

  เมื่อ : 2014-04-25 15:48:22 | อ่าน : 292 ครั้ง

  สอบราคาจัดจ้างโครงการฝึกอบรมทางไกลดาวเทียม

  สอบราคาจัดจ้างโครงการฝึกอบรมทางไกลดาวเทียม  สถาบันเกษตราธิการ จำนวน 26 หัวข้อวิชา อ่าน

  เมื่อ : 2014-04-28 12:01:03 | อ่าน : 161 ครั้ง

  โครงการทุนฝึกอบรม IATSS Forum/เอกสารใบสมัครรับทุน รุ่นที่ 53-54

  โครงการทุนฝึกอบรม IATSS Forum เอกสารใบสมัครรับทุน   IATSS Forum รุ่นที่ 53-54 อ่าน

  เมื่อ : 2014-04-23 10:35:57 | อ่าน : 245 ครั้ง

  แนะนำสถาบัน AIM

  แนะนำสถาบัน AIM และหลักสูตรระยะสั้นด้านการบริหารและการบริหารงานพัฒนา อ่าน

  เมื่อ : 2014-03-20 11:00:20 | อ่าน : 230 ครั้ง

  ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557

  สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557 (ทุนสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการระบบ... อ่าน

  เมื่อ : 2014-03-07 11:47:23 | อ่าน : 863 ครั้ง

  หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการภาคการเกษตรในระดับพื้นที่

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสถาบันเกษตราธิการ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิ ภาพการบูรณาการภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ (ด... อ่าน

  เมื่อ : 2014-04-09 14:01:31 | อ่าน : 765 ครั้ง

  โครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

  โครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD : e-Learning) ประจำปีงบประมาณ 2557 ดำเนินการโดยสถาบันเกษตราธิการ ระหว่างวันที่ ... อ่าน

  เมื่อ : 2014-07-09 12:23:41 | อ่าน : 1848 ครั้ง

  แผนปฏิบัติการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2557

  แผนปฏิบัติการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2557 ดำเนินการโดยสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่าน

  เมื่อ : 2014-02-10 18:05:19 | อ่าน : 893 ครั้ง

  นบส.ประจำปี 2557

  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 2 รุ่น  นบส.รุ่นที่ 61 ดำเนินการระหว่างวันที่ 18... อ่าน

  เมื่อ : 2014-02-06 18:09:48 | อ่าน : 3393 ครั้ง

  หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 64-65

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสถาบันเกษตราธิการ ได้กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2557 รุ่นที่ ... อ่าน

  เมื่อ : 2014-02-23 15:55:46 | อ่าน : 3626 ครั้ง

  โครงการทุนศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวงฯ ระดับปริญญาโทและเอก

  โครงการทุนศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)  อ่าน

  เมื่อ : 2014-02-06 10:30:15 | อ่าน : 626 ครั้ง

  โครงการทุนศึกษาอบรมภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มณฑลฟูเจี้ยน

  โครงการทุนศึกษาอบรมภาษาจีน ณ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มณฑลฟูเจี้ยน  สาธารณรัฐประชาชนจีน     อ่าน

  เมื่อ : 2014-02-05 16:47:06 | อ่าน : 507 ครั้ง
  คลังความรู้