• สามารถดาวน์โหลดข้อมูล ภาพกิจกรรม ข่าวสารด้านต่างๆ ได้ โดยคลิกที่ข้อความที่ต้องการ
  • ดูรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงนโยบาย ได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์
  • บรรยายพิเศษ การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายรัตนะ สวามีชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถ่ายทอดสดการบรรยาย