• ขอความร่วมมือผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Smart Officer ประจำปีงบประมาณ 2560 ทำแบบทดสอบสมรรถนะความสามารถสำหรับ Smart Officer ผ่านระบบ Google Drive ตรงหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

ถ่ายทอดสดการบรรยาย