• กิจกรรม
  กิจกรรม

  หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที... New

  โครงการฝึกอบรม "หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ " รุ่นที่ 18  ระหว่างวัน... อ่าน

  เมื่อ : 2015-02-27 15:17:39 | อ่าน : 17 ครั้ง

  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนฝึกอบรม หลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้านภาษาจีน

  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุกฝึกอบรม หลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้านภาษาจีน เรื่อง ผู้มีสิทธิได้รับทุนฝึกอบรม หลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้านภาษาจีน อ่าน

  เมื่อ : 2015-02-11 13:22:44 | อ่าน : 78 ครั้ง

  การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับป...

  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ารับทุนรัฐบาลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก เรื... อ่าน

  เมื่อ : 2015-01-20 14:04:46 | อ่าน : 680 ครั้ง

  หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 63 New

  หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 63 ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 3 เมษายน 2558 หมายเหตุ สามารถโห... อ่าน

  เมื่อ : 2015-02-19 08:59:00 | อ่าน : 2846 ครั้ง

  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 (อบรมระหว่างวันศุกร์ที่ 16 มกราคม - ... อ่าน

  เมื่อ : 2014-12-15 10:10:38 | อ่าน : 396 ครั้ง

  หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 69

  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 69 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 6 มีนาคม 2558 ประกา... อ่าน

  เมื่อ : 2015-02-02 11:06:18 | อ่าน : 4204 ครั้ง

  หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ สป.กษ 2557

  หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ สป.กษ ปีงบประมาณ 2557 และตัวอย่างเอกสาร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ คลังความรู้/ดาวน์โหลดเอกสาร อ่าน

  เมื่อ : 2014-05-07 10:42:33 | อ่าน : 233 ครั้ง

  รับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีกา...

  มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกันประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2558 อ่าน

  เมื่อ : 2014-04-30 13:55:08 | อ่าน : 558 ครั้ง

  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Sate Production of Grain นครเสิ่นหยางประเทศจีน

  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Sate Production of Grain นครเสิ่นหยางประเทศจีน อ่าน

  เมื่อ : 2014-04-25 15:48:22 | อ่าน : 544 ครั้ง

  แนะนำสถาบัน AIM

  แนะนำสถาบัน AIM และหลักสูตรระยะสั้นด้านการบริหารและการบริหารงานพัฒนา อ่าน

  เมื่อ : 2014-03-20 11:00:20 | อ่าน : 728 ครั้ง

  ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557

  สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557 (ทุนสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการระบบ... อ่าน

  เมื่อ : 2014-03-07 11:47:23 | อ่าน : 1102 ครั้ง

  โครงการทุนศึกษาอบรมภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มณฑลฟูเจี้ยน

  โครงการทุนศึกษาอบรมภาษาจีน ณ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มณฑลฟูเจี้ยน  สาธารณรัฐประชาชนจีน     อ่าน

  เมื่อ : 2014-02-05 16:47:06 | อ่าน : 805 ครั้ง

  หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศด้านการเกษตร

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศด้านการเกษตร ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ส... อ่าน

  เมื่อ : 2014-12-17 16:02:57 | อ่าน : 413 ครั้ง

  การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อรับทุุนเข้าศึกษา ณ วิทย...

  การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อรับทุนเข้าศึกษา ณ วิทยาลัยในเครือ United World Colleges (UWC) ประจำปี 2558 ในเดือน ธันวาคม 2557 อ่าน

  เมื่อ : 2014-11-14 15:53:26 | อ่าน : 127 ครั้ง

  หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ

  โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2557  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถา... อ่าน

  เมื่อ : 2014-12-04 14:59:55 | อ่าน : 309 ครั้ง

  หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที...

  โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 9 – 18 ธันวาคม... อ่าน

  เมื่อ : 2014-10-24 15:32:54 | อ่าน : 578 ครั้ง

  แบบฟอร์มการจัดทำแผนและรายงานผลการพัฒนาบุคลากร

   แบบฟอร์มการจัดทำแผนและรายงานผลการพัฒนาบุคลากร อ่าน

  เมื่อ : 2014-12-12 10:51:24 | อ่าน : 297 ครั้ง

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเคยู โฮม ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เ... อ่าน

  เมื่อ : 2014-12-15 15:53:21 | อ่าน : 498 ครั้ง

  โครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ...

  โครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒ หลักสูตร ดำเนินการ ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา ชั... อ่าน

  เมื่อ : 2014-12-15 09:52:41 | อ่าน : 538 ครั้ง

  รัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือน ระยะเวลาการศึกษา ๑ ปี

  ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยว่า ในปีการศึกษา ๒๕๕๘รัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือน... อ่าน

  เมื่อ : 2014-10-16 20:17:06 | อ่าน : 243 ครั้ง

  สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๕๘ (ทุนระดับมัธยมศึก...

  สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๕๘ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ซึ่งจะเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒-๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ทาง Inte... อ่าน

  เมื่อ : 2014-09-04 14:11:07 | อ่าน : 326 ครั้ง

  ประกาศผลโครงการพัฒนาบุคลากร กษ. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD : e-learning) ประ...

  เรื่อง ประกาศผลโครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD : e-learning) ประจำปีงบประมาณ 2557 อ่าน

  เมื่อ : 2014-09-01 15:39:33 | อ่าน : 283 ครั้ง

  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล หลักสูตร Ethics, Gover...

    ประกาศสานักงาน ก.พ.   เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล ไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจาปีงบประมา... อ่าน

  เมื่อ : 2014-08-08 16:13:07 | อ่าน : 262 ครั้ง

  ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนฝึกอบรม หลักสูตร เสริมสร้างทักษะด้านภาษาจีน

  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างทักษะด้านภาษาจีน ประจำปี 2557 อ่าน

  เมื่อ : 2014-07-07 16:41:22 | อ่าน : 468 ครั้ง

  หลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักงานสถิติ...

  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย ๑. ... อ่าน

  เมื่อ : 2014-07-07 16:10:04 | อ่าน : 313 ครั้ง

  การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 2558

  หัวข้อ   การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ..........  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ : หัวข้อ : คลังความรู้/ดาวน์โหล... อ่าน

  เมื่อ : 2014-05-20 15:00:31 | อ่าน : 1016 ครั้ง

  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม

  สถาบันเกษตราธิการ ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๒ หลักสูตร ณ ห้องประชุม ชั้น ๒... อ่าน

  เมื่อ : 2014-07-02 14:22:42 | อ่าน : 573 ครั้ง

  ชื่อผู้มีสิทธิรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท -เอกประจำปี 2557 ณ สถาบันเทคโนโลย...

  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ารับทุนรัฐบาลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก (สอบถามข้อมูล... อ่าน

  เมื่อ : 2014-05-07 11:00:37 | อ่าน : 358 ครั้ง

  โครงการทุนฝึกอบรม IATSS Forum/เอกสารใบสมัครรับทุน รุ่นที่ 53-54

  โครงการทุนฝึกอบรม IATSS Forum เอกสารใบสมัครรับทุน   IATSS Forum รุ่นที่ 53-54 อ่าน

  เมื่อ : 2014-04-23 10:35:57 | อ่าน : 415 ครั้ง

  หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการภาคการเกษตรในระดับพื้นที่

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสถาบันเกษตราธิการ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิ ภาพการบูรณาการภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ (ด... อ่าน

  เมื่อ : 2014-04-09 14:01:31 | อ่าน : 944 ครั้ง

  โครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

  โครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD : e-Learning) ประจำปีงบประมาณ 2557 ดำเนินการโดยสถาบันเกษตราธิการ ระหว่างวันที่ ... อ่าน

  เมื่อ : 2014-07-09 12:23:41 | อ่าน : 2239 ครั้ง

  แผนปฏิบัติการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2557

  แผนปฏิบัติการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2557 ดำเนินการโดยสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่าน

  เมื่อ : 2014-02-10 18:05:19 | อ่าน : 1069 ครั้ง

  นบส.ประจำปี 2557

  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 2 รุ่น  นบส.รุ่นที่ 61 ดำเนินการระหว่างวันที่ 18... อ่าน

  เมื่อ : 2014-02-06 18:09:48 | อ่าน : 4207 ครั้ง

  โครงการทุนศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวงฯ ระดับปริญญาโทและเอก

  โครงการทุนศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)  อ่าน

  เมื่อ : 2014-02-06 10:30:15 | อ่าน : 814 ครั้ง
  คลังความรู้